Testy dla gimnazjalistów

Test 1: Starożytne cywilizacje

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1
Spośród podanych państw wybierz tylko te, które rozwijały się w czasach starożytnych.
a. Mezopotamia b. Egipt
c. państwo Franków d. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
e. Grecja f. Rzym
g. Rzeczpospolita Polska h. Persja
i. Chiny

Źródło numer 1
"Gościu! Siedzibą nam wpierw był gród Korynt [...],
dziś Salamina nasz proch [...], już ma,
gdzie i Fenicjan okręty, i Persów skruszywszy, i Medów,
świętą Helladę od pęt krwią ocaliliśmy swą".
Simonides z Keos,
Na cześć poległych pod Salaminą

Zadanie 2
Światu starożytnemu zawdzięczamy wiele ważnych osiągnięć cywilizacyjnych. Wybierz je spośród podanych niżej i przyporządkuj odpowiednim państwom wymienionym w zadaniu 1.
 
demokracja  akwedukt  ballada 
tragedia teatr republika
cesarstwo kolczuga bazylika

 

Źródło numer 2 
"Świątynia Ateny, dziewiczej opiekunki Aten, uważana jest
za dosko-nały przykład klasycznej
architektury. Jest świątynią w stylu doryckim. 
Perystyl otaczał budowlę wewnętrzną mieszczącą
budynek, w którym znaj-dował się posąg bogini wykonany ze złota i kości słoniowej".
Rosemary Burton, Cuda świata

Źródło numer 3
"To owalny rzymski teatr Flawiuszów [...].
Na inaugurację Tytus przygotował walki gladiatorów i
polowanie na dzikie zwierzęta [...].
W pier-wszych wiekach chrześcijaństwa zginęło tu
bardzo wielu chrześcijan".

Źródło numer 4
"Wodociąg, kanał podziemny, naziemny
lub wzniesiony na arkadach doprowadzający
wodę z odległych źródeł rurami".

Źródło numer 5
"Posąg kobiecy występujący w budowlach porządku
jońskiego jako podpora zamiast kolumny".

Źródło numer 6
"Pomnik w kształcie łukowo sklepionej bramy z jednym przejściem głównym".

Zadanie 3
Źródła 2, 3, 4, 5 i 6 opisują znane zabytki starożytności. Przyporządkuj zdjęcia do każdego opisu i określ, co przedstawiają.
 
A: 
E: 
B: 
C: 
D: 

Zadanie 4
Wykorzystując podane przez nas podpowiedzi i własne wiadomości, ułóż krótką notatkę biograficzną dotyczącą jednego z najbardziej znanych twórców greckich.
Iliada, Odyseusz, wojna trojańska, Homer, Odyseja, Itaka, śpiewak, epos


 

Źródło numer 7
"Winicjusz nie rozumiał tego dobrze, wiedział jednak [...], że ten Bóg jest wedle mniemania
chrześcijan jeden i wszechmocny, więc gdy teraz usłyszał jeszcze, że jest On wszechdobrem i
wszechprawdą, mimo woli pomyślał, że wobec Niego Jowisz, Saturn, Apollo, Juno i Wenus 
wyglądaliby jak jakaś marna i hałaśliwa zgraja, w której broją wszyscy razem i każdy na swoją rękę".
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis

Zadanie 5
Winicjusz sądzi że:

religia chrześcijańska jest gorsza niż religia starożytnego Rzymu;
bogowie rzymscy wobec Boga chrześcijan tracą swą moc i znaczenie;
najwyższy czas zmienić religię.

Zadanie 6
Oceń prawdziwość lub fałszywość podanych niżej twierdzeń związanych z religiami cywilizacji starożytnych (wybierając literę P lub F).

A. Religie Greków i Babilończyków należą do politeistycznych. 
B. Kodeks Hammurabiego jest egipskim zbiorem prawd moralnych.
C. Faraon był ziemskim wcieleniem boga Re.
D. Bogowie greccy podobni są do ludzi, rządzą nimi podobne namięt-ności.
E. Biblia opisuje między innymi wędrówkę Palestyńczyków do Ziemi Obiecanej.

Zadanie 7
Wyjaśnij znaczenie i pochodzenie podanych niżej związków frazeologicznych:

A. "dojść po nitce do kłębka"

B. "chodzić od Annasza do Kajfasza"

Zadanie 8
Wyobraź sobie, że przeniosłeś się w czasy starożytne i stoisz na Forum Romanum. Kogo z pewnością byś tam nie spotkał? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
a. niewolnika b. senatora c. patrycjusza
d. rycerza e. legionisty f. hoplity

Zadanie 9
Opowiedz w czterech zdaniach legendę o powstaniu Rzymu.

Zadanie 10
Wypisz chronologcznie trzy wydarzenia z historii starożytnej Grecji i trzy dotyczące starożytnego Rzymu.
Grecja:
1. Rok: 
   Wydarzenie: 
2. Rok: 
   Wydarzenie: 
3. Rok: 
   Wydarzenie: 
Rzym:
1. Rok: 
   Wydarzenie: 
2. Rok: 
   Wydarzenie: 
3. Rok: 
   Wydarzenie: 

 

Źródło numer 8
"Kreon Wszystkie pragnienia w tym jednym zawarłem.
Przodownik chóru
O nic nie błagaj, bo próżne marzenia,
By człowiek uszedł swego przeznaczenia.
Kreon
Wiedźcie mnie, sługi, uchodźcie stąd ze mną,
Mnie, który syna zabiłem wbrew woli
I tamtą. Biada! Aż w oczach mi ciemno [...].
Chór
Nad szczęścia błysk, co złudą mar
Najwyższy skarb - rozumu dar.
A wyzwie ten niechybny sąd,
Kto bogów lży i wali rząd.
I ześlą oni swą zemstę i kary
Na pychę słowa w człowieku.
I w klęsk odmęcie - rozumu i miary
W późnym nauczą go wieku".
Sofokles, Antygona
Zadanie 11
Temat Antygony (całego utworu) można streścić w zdaniu:

a. Narzeczony Antygony pokonuje wszelkie przeciwności, aby spodo-bać się jej rodzinie.
b. Antygona sprzeciwia się woli Kreona i postanawia wyjść za Hajmona.
c. Problem utworu dotyczy konfliktu między prawem ludzkim i boskim związanym z grzebaniem zmarłych.
d. Siostra Antygony, Ismena, pomaga Kreonowi odwrócić losy wojny trojańskiej.

Zadanie 12
Dokończ zdanie: Pieśń chóru w przytoczonym fragmencie Antygony głosi, że...

Zadanie 13
Mówiąc "syna zabiłem wbrew woli i tamtą", Kreon ma na myśli:

a. Hajmona i Ismenę;
b. Hajmona i Antygonę;
c. Tyrezjasza i Antygonę;
d. Tyrezjasza i Ismenę

Zadanie 14
Antygona jest utworem scenicznym. Opisz w kilku zdaniach, jak działała instytucja teatru w starożytnej Grecji.

Zadanie 15
W przytoczonym fragmencie tragedii jest mowa o zemście bogów na tym, kto sprzeciwi się ich woli. Spośród podanych niżej bohaterów mitologicznych wybierz tych, którzy doświadczyli na sobie zemsty bogów.

a. Herakles
b. Odys
c. Achilles
d. Syzyf
e. Prometeusz
f. Tantal

Zadnie 16
Które z podanych wyrazów polszczyzna zawdzięcza językom starożytnym?
a. aktor b. anatomia c. olimpiada
d. komputer e. senat f. film
g. trener h. gimnastyka

Zadanie 17
Pierwsze dwa wersy w wypowiedzi chóru to:

a. zdanie pojedyncze;
b. równoważnik zdania;
c. zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym