Testy dla gimnazjalistów

Test 2: Na Ziemi i na niebie

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1
Jednostką astronomiczną (AU) nazywamy:
a) średnia odległość Ziemi od Słońca
b) średnia odległość Księżyca od Ziemi
c) średnia odległość Merkurego od Słońca
d) odległość, jaką pokonuje światło w ciągu roku
 
 

Zadanie 2
W obserwatorium astronomicznym liczba sygnałów odebranych z kosmosu wzrosła o 456 w stosunku do ubiegłego roku, w tym liczba sygnałów, których pochodzenia nie wyjaśniono wzrosła o 134. Jak zmieniła się liczba sygnałów, których pochodzenie jest znane?
a) wzrosła o 590
b) zmalała o 590
c) wzrosła o 322
d) zmalała o 322
 
 

W 1705 roku Edmund Halley, przewidział,
iż kometa obserwowana w latach 1531, 
1607 oraz 1682 powróci w pobliże Słońca w 1758 roku.
Trafność tej przepowiedni sprawdzono 16 lat po
śmierci uczonego i do tej pory kometa nosi jego imię.
Obiega Słońce raz na 76 lat, zbliżając się do
niego bardziej niz Wenus i oddalając bardziej niż Neptun.
Jej pierwsze udokumentowane pojawienie się
jest datowane ne rok 240 p.n.e.
"Wiedza i życie" 2000, nr 5

Zadanie 3
W którym wieku po raz pierwszy opisano pojawienie się komety Halleya?
a) III wieku p.n.e.
b) II wieku p.n.e.
c) XVII wieku
d) XVIII wieku
 
 

Zadanie 4
W którym roku zmarł Edmund Halley?
a) 1758
b) 1742
c) 1774
d) 1705
 
 

Zadanie 5
W którym roku można było ostatnio zaobserwować kometę Halleya i kiedy znów powróci w pobliże Słońca?
a) 1682 i 1758
b) 1758 i 1834
c) 1998 i 2074
d) 1986 i 2062

Najdłuższe rzeki Europy
Najdłuższe rzeki Europy

Zadanie 6
Ile rzek w Europie ma przynajmniej 2200 km długości?
a) 3
b) 4
c) 5
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 
 

Zadanie 7
Jaka jest różnica długości najdłuższej i najkrótszej z wymienionych rzek?
a) 168 km
b) 1331 km
c) 1499 km
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 
 

Zadanie 8
Przed lotem na stację badawczą na satelicie umieszczonym na orbicie okołoziemskiej kosmonauci zostali zważeni. Pierwszy ważył n kilogramów, drugi był o a kilogramów cięższy, a trzeci ważyl o 2a-1 kilogramów mniej niż pierwszy. Ile ważyli wszyscy razem?
a) n-a+1
b) 3n-a+1
c) 3n-a-1
d) 3n+3a-1
 
 

Zadanie 9
Zjawisko wzajemnej zależności pomiędzy kwiatami a zapylającymi je zwierzętami jest przykładem:
a) symbiozy
b) współbiesiadnictwa
c) konkurencji
d) pasożytnictwa
 
 

Zadanie 10
Konsekwencją nachylenia osi obrotu Ziemi do płaszczyzny jej orbity pod kątem 66,5° nie jest:
a) zmiana pór roku
b) zmiana pór dnia
c) występowanie dni i nocy polarnych na biegunach
d) zmiana kąta padania promieni słonecznych na dane miejsce na Ziemi w ciągu roku
 
 

Zadanie 11
Już za kilkadziesiąt lat masz szanse zobaczyć taką tablicę:
 

Lot na Księżyc!
Bilet na Księżyc                           4,60 zł
Bilet z Księżyca na Ziemię   1,20 zł taniej
Młodzież                              zniżka 25%
Ile za bilet zapłaci nastolatek?
a) 3,40 zł
b) 8 zł
c) 2 zł
d) 6 zł
 
Planety
Merkury
29,9 * 1023 g
Wenus
4,84 * 1021 t
Ziemia
5,976 * 1024 kg

Zadanie 12
Ustaw planety w kolejności od najcięższej do najlżejszej.
a) Merkury, Ziemia, Wenus
b) Ziemia, Wenus, Merkury
c) Merkury, Wenus, Ziemia
d) Wenus, Merkury, Ziemia
 
 

Zadanie 13
Średnie zasolenie Bałtyku wynosi 7,8‰. Ile soli można uzyskać z 0,5 tony wody z Morza Bałtyckiego?
a) 3,9 dag
b) 39 dag
c) 3,9 kg
d) 39 kg
 
 

Zadanie 14
Brak chlorofilu i chloroplastów, ale obecność ściany komórkowej....
a) ..jest charakterystyczne dla komórek grzybów, ale może cechować także komórki bakterii
b) ..jest charakterystyczna dla komórek grzybów i zwierząt
c) ..jest charakterystyczna dlas komórek zwierzšt, ale może cechować także komórki bakterii
d) ..nie cechuje komórek żadnych organizmów

Układ współrzędnych

Zadanie 15
W układzie współrzędnych zaznaczono drogę po jakiej porusza się po niebie obserwowany satelita. Odczytując współrzędne z rysunku, oblicz długość tej drogi.
a) 17Pierwiastek z 2 [j]
b) 15+2Pierwiastek z 2 [j]
c) 133 [j]
d) 30Pierwiastek z 2 [j]
 
 

Zadanie 16
Średnia wieku kosmonautów mających wziąć udział w wyprawie na Marsa to 30 lat. Różnica wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym z nich wynosi 5 lat, a trzeci z kosmonautów jest tylko rok młodszy od nastarszego z uczestników wyprawy. Które równanie opisuje treść tego zadania?

a) x - wiek najstarszego kosmonauty
x + x - 1 + x - 5
= 30
3

 
 


b) x - wiek najstarszego kosmonauty
x + x + 1 + x + 5
= 30
2

 
 


c) x - wiek najmłodszego kosmonauty
x + x + 5 + x + 6
= 30
3

 
 


d) x - wiek najmłodszego kosmonauty
x + x + 1 + x - 5
= 30
3

 
 
 

Wykres średnich miesięcznych temperatur na Helu
Wykres średnich miesięcznych temperatur na Helu

Zadanie 17
Wykres przedstawia średnie miesięczne temperatury na Helu. Przez ile miesięcy w roku średnie miesięczne temperatury są niższe niż 9° C?
a) 4
b) 6
c) 8
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 
 

Zadanie 18
W obserwatorium astronomicznym jedna luneta obsługiwana jest przez 3 komputery. Gdyby dokupić 3 lunety, to komputerów byłoby tylko 2 razy więcej, co lunet. Który układ równań odpowiada treści zadania? Przyjmujemy, że k - liczba komputerów; l -liczba lunet.
a)
{ k = 3l
k = 2(l + 3)

 
 

b)
{ k = 3l
k + 3 = 2l

 
 

c)
{ l = k + 3
l + 3 = 2k

 
 

d)
{ l = 3k
l = 2k + 3

 
 
 
 
Udział % kontynentów w powierzchni lądowej Ziemi
Udział % kontynentów w powierzchni lšdowej Ziemi (created with StarOffice 5.2)
(Dane na podst. książki J. Kądziołki, K. Kocimowskiego,
E. Wołoncieja "Świat w liczbach", WSiP, W-wa 1999)

Zadanie 19
Ile procent powierzchni lądowej Ziemi zajmują obie Ameryki?
a) 32,6 %
b) 23,8 %
c) 28,2 %
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 
 

Zadanie 20
Ile razy Ameryka Południowa jest większa od Europy?
a) 0,02
b) 1,7
c) około 2,3
d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 
 

Zadanie 21
Powierzchnia lądów to 149,1 mln km2. Jaka jest powierzchnia Europy?
a) 10,4 mln km2
b) 104,3 mln km2
c) mniejsza niż 10 mln km2
d) ponad 12 mln km2