Testy dla gimnazjalistów

Test 3: Przez wieki z kulturą i wiarą

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1
Które zdanie jest niezgodne z prawdą?
a) Stan szlachecki wykształcił się ze stanu rycerskiego
b) Mieszczaństwo nie było stanem jednolitym: do mieszczan zaliczamy patrycjuszy, pospólstwo i plebs
c) Stan duchowny jest stanem dziedzicznym.
d) Szlachectwo było dziedziczne.
 
 

Zadanie 2
Pojęciami związanymi z gospodarką towarowo-pieniężną są:
a) giełda, bank, kompas
b) bank, manufaktura, giełda
c) karawela, giełda
d) kartografia, druk, giełda
 
 

Zadanie 3
Co oznacza termin "reformacja"?
a) ruch społeczny, religijny i polityczny zmierzający do odnowy Kościoła, a w konsekwencji prowadzący do rozłamu;
b) ruch społeczny mający na celu zniwelowanie różnic pomiędzy stanem szlacheckim i mieszczańskim;
c) ruch religijny, którego celem było wzmocnienie kultu Maryi w całej Europie.
d) ruch społeczny dążący do obalenia władzy
 
 

Zadanie 4
Który z zakonów był najsilniej związany z kontrreformacją?
a) benedyktyni
b) jezuici
c) karmelici bosi
d) franciszkanie
 
 

Zadanie 5
Humaniści kierowali się zasadą:
a) "Człowiek człowiekowi wilkiem"
b) "Myślę, więc jestem"
c) "Człowiekiem jestem i nic co ludzie, nie jest mi obce"
d) "Kości zostały rzucone"

Zadanie 6
Które zdanie jest błędne?
a) Abraham Lincoln został zamordowany przez zagorzałego Południowca
b) Wojnę 1861-1865 w Stanach Zjednoczonych nazywa się "secesyjną"
c) Ku-Klux-Klan to organizacja o charakterze rasistowskim, działająca również w XXI wieku
d) Tadeusz Kościuszko walczył w wojnie secesyjnej
 
 

Zadanie 7
Wyznaczenie linii demakracyjnej we wrześniu 1939r. między Rosją Radziecką a III Rzeszą było możliwe dzięki:
a) zawarciu wcześniej paktu Ribbentrop-Mołotow
b) postanowieniom kongresu wiedeńskiego
c) postanowieniom traktatu wersalskiego
d) zgodzie Polski na podział w zamian za utworzenie Generalnej Guberni
 
 

Zadanie 8
Które z wydarzeń nie było przyczyną I wojny światowej?
a) zamach na arcyksięcia w Sarajewie
b) żądanie umożliwienia Niemcom przemarszu przez Belgię
c) tendencje mocarstwowe Niemiec
d) zbombardowanie Paryża
 
 

Zadanie 9
Która z bitew nie miała miejsca podczas I wojny światowej
a) bitwa pod Sommą
b) bitwa pod Verdun
c) bitwa pod Marną
d) bitwa pod Waterloo
 
 

Zadanie 10
Które zdanie nie jest prawdziwe?
a) Faszyzm narodził się we Włoszech
b) Skrajną odmianą faszyzmu był hitleryzm, który doprowadził do zbrodni ludobójstwa
c) Faszyzm i hitleryzm sa doktrynami rasistowskimi
d) Rasizm to pogląd oparty na tezie o równości społecznej, biologicznej i intelektualnej wszystkich ras ludzkich
 
 

Zadanie 11
Które z wydarzeń z polskiej historii najnowszej nie łączy się bezpośrednio z osobą Lecha Wałęsy?
a) obrady Okrągłego Stołu
b) poznański czerwiec 1956 roku
c) strajk w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku
d) powstanie NSZZ "Solidarność"
 

Zadanie 12
Z jakich izb składa się polski sejm, jak nazywało się prawo zrywania sejmu jednym głosem?
a) izba lordów; izba senatorska; liberum veto
b) izba poselska; izba lordów; nihil novi
c) izba poselska; nihil novi
d) izba senatorska; izba poselska; liberum veto
 
 

Zadanie 13
W zdaniu: "Społeczeństwu świeckiemu zawdzięczają wieki średnie kulturę rycerską" użyto:
a) apostrofy podnoszącej wagę wypowiadanych słów
b) uosobienia w odniesieniu do wieków średnich
c) pytania retorycznego zwiększającego emocjonalność wypowiedzi
d) czterech epitetów
 
 

Zadanie 14
Znanymi rycerzami nie byli:
a) Lancelot i Parsifal
b) Powała z Taczewa i Zawisza Czarny
c) Grzegorz VIII i św. Wojciech
d) Roland i Karol Wielki

Zadanie 15
W literaturze powszechnej ideały rycerskie reprezentował między innymi:
a) Scrooge;
b) Don Kichot z Manczy
c) Mały Książę
d) Sancho Pansa
 
 

Zadanie 16
Idea wojny świętej o grób Chrystusa to:
a) kolonizacja;
b) kolekta;
c) kolportaż;
d) krucjata;

Zadanie 17
Które z wydarzeń nie miało miejsca, wtedy kiedy w Europie kwitła potęga Napoleona?
a) utworzenie Księstwa Warszawskiego i pokój w Tylży;
b) kampania przeciw Rosji i pokój w Schönbrunn;
c) "bostońskie picie herbaty" i rewolucja francuska;
d) powstanie Legionów Polskich we Włoszech i ich udział w tłumieniu buntu na San Domingo
 
 

Zadanie 18
Gdybyś chciał zilustrować muzyką wieczór poetycki poświęcony romantyzmowi w Europie, utworów którego kompozytora nie mógłbyś tam umieścić?
a) Fryderyka Chopina;
b) Ludwiga van Beethovena;
c) Jana Sebastiana Bacha;
d) Giuseppe Verdiego;

Zadanie 19
Który z autorów nie nawiązuje do okresu zaborów?
a) Stefan Żeromski w "Syzyfowych pracach";
b) Aleksander Fredro w "Zemście";
c) Maria Konopnicka w "Rocie";
d) Adam Mickiewicz w "Panu Tadeuszu";
 
 

Zadanie 20
W którym ze zdań wyraz "uniwersalny" został użyty w znaczeniu "służący do wszystkiego"?
a) Kultura średniowiecznej Europy miała charakter uniwersalny.
b) Podaj mi ten klucz uniwersalny.
c) W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie wyrażone są prawdy uniwersalne.
d) Uniwersalne wartości przedstawiali rycerze.
 

Źródło numer 1
"Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy,
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno to człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa;
Naśmiawszy się i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom".

Jan Kochanowski, "O żywocie ludzkim"

 

Zadanie 21
5. i 6. wers fraszki zawiera myśl podobną do tej, jaką wyraża inna z fraszek Kochanowskiego. Jaka?
a) "Na dom w Czarnolesie";
b) "Na zdrowie";
c) "Na młodość";
d) "O doktorze Hiszpanie";