Testy dla gimnazjalistów

Test 5: Chemia i my

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1
Trzy główne stany skupienia materii to:
a) para, ciecz, ciało stałe
b) gaz, woda, lód
c) gaz, ciecz, metal
d) gaz, ciecz, ciało stałe
 
 

Zadanie 2
Prawie wszystkie ciała stałe charakteryzuje:
a) sprężystość postaci, niska rozpuszczalność w wodzie
b) wysoka gęstość, wysokie temperatury topnienia,
c) stały kształt, odporność na ściskanie
d) dobre przewodnictwo elektryczne, dobre przewodnictwo cieplne
 
 

Zadanie 3
Gazy różnią się od cieczy:
a) sprężystością postaci
b) wysoką ściśliwością
c) dużą gęstością
d) charakterystycznym zapachem
 
 

Zadanie 4
Który z pośród czterech gazów: tlen, wodór, chlor, dwutlenek węgla ma zauważalne odmienne właściwości chemiczne i fizyczne.
a) tlen
b) wodór
c) chlor
d) dwutlenek węgla
 
 

Zadanie 5
Który z pośród czterech pierwiastków: srebro, rtęć, miedź, złoto nie pasuje do pozostałych?
a) srebro
b) rtęć
c) miedź
d) złoto
 
 

Zadanie 6
Który z pośród czterech pierwiastków: srebro, rtęć, miedź, złoto ma najwyższą gęstość?
a) srebro
b) rtęć
c) miedź
d) złoto
 
 

Zadanie 7
Cechy charakterystyczne substancji to m.in.:
     a) stan skupienia
     b) gęstość
     c) barwa
     d) zapach
     e) palność
     f) przewodnictwo elektryczne
     g) działanie trujące na żywa organizmy
do cech chemicznych zaliczysz:

a) a, c i d
b) d, e i g
c) c, d, e i g
d) tylko d i g
 
 

Zadanie 8
Gazy będące głównymi składnikami powietrza to:
a) azot, tlen, wodór, dwutlenek węgla
b) dwutlenek węgla, argon, azot, tlen
c) dwutlenek węgla, ozon, azot, tlen
d) para wodna, metan, azot, tlen
 
 

Zadanie 9
Poprawną, międzynarodową jednostką gęstości jest:
a) g/cm3
b) g/ml
c) kg/dm3
d) kg/m3
 
 

Zadanie 10
Wybierz najbardziej poprawne stwierdzenie:
a) gęstość wody wynosi 1 kg/dm3 a powietrza 1,29 kg/m3
b) gęstość wody wynosi 1 kg/dm3 a powietrza 1,29 g/dm3
c) gęstość wody wynosi 1 g/dm3 a powietrza 1,29 g/m3
d) gęstość wody wynosi 1 g/cm3 a powietrza 1,29 g/dm3
 
 

Zadanie 11
Warunki normalne charakteryzuje:
a) temperatura 0oC i 1013 hPa
b) temperatura 0oK i 1013 hPa
c) temperatura 0oC i 1013 Pa
d) temperatura 273oK i 1013 Pa
 
 

Zadanie 12
Spośród wymienionych ciał:
     a) mosiądz
     b) stal
     c) powietrze
     d) woda sodowa
     e) żelazo
     f) mleko
     g) węgiel
do mieszanin zakwalifikujemy:

a) wszystkie ciała
b) tyllko a, b i f
c) a, b, c, d i f
d) wszystkie z wyjątkiem a i e
 
 

Zadanie 13
Uszereguj podane ciała stałe zgodnie ze wzrastającą zawartością żelaza: stal, węgiel kamienny, żelazo i żeliwo.
a) węgiel kamienny, żelazo, żeliwo, stal
b) węgiel kamienny, stal, żeliwo, żelazo
c) stal, węgiel kamienny, żelazo, żeliwo
d) węgiel kamienny, żeliwo, stal, żelazo
 
 

Zadanie 14
Cechą charakterystyczną ................................. , zwanej też roztworem, jest to, że jej składników nie można rozróżnić wzrokowo.
Wybierz najlepsze uzupełnienie tego stwierdzenia.

a) mieszaniny wody i cukru
b) zawiesiny
c) mieszaniny niejednorodnej
d) mieszaniny jednorodnej

Zadanie 15
Wskaż, które stwierdzenie jest najbliższe prawdy:
a) tlen stanowi 1/7 objętości powietrza a azot 6/7 objętości
b) tlen stanowi 1/5 objętości powietrza a azot 2/5 objętości
c) tlen stanowi 1/4 masy powietrza a azot 3/4 masy
d) tlen stanowi 2/9 masy powietrza a azot 7/9 masy
 
 

Zadanie 16
Z poniższych stwierdzeń:
     a) tlen jest palnym składnikiem powietrza
     b) tyle samo azotu wciągamy do płuc, ile wydalamy
     c) tlen i azot są gazami, których nie można skroplić
     d) tlen jest gazem dobrze rozpuszczalnym w wodzie
     e) argon stanowi ok. 1% objętości powietrza
fałszywymi są:

a) wszystkie
b) a, c i d
c) a, b, c i d
d) tylko a i c
 
 

Zadanie 17
Każdą substancję przedstawioną w dowolnym schemacie reakcji chemicznej, zarówno substrat jak i produkt, można nazwać .......................... .
Które określenie byś wpisał w wolne miejsce?

a) pierwiastkiem
b) związkiem chemicznym
c) odczynnikiem chemicznym
d) regentem
 
 

Zadanie 18
Gwałtowną reakcję łączenia substancji z tlenem, której towarzyszą efekty świetlne nazywamy:
a) utlenianiem
b) spalaniem
c) redukcją
d) syntezą
 
 

Zadanie 19
Reakcja wodoru z tlenem, podczas której w sposób wybuchowy powstaje woda to przykład reakcji:
     a) spalania
     b) łączenia
     c) utleniania
     d) rozkładu
Prawidłowe odpowiedzi to:

a) wszystkie
b) tylko a i b
c) a, b i c
d) b i c
 
 

Zadanie 20
Fałszywe jest zdanie:
a) Układ okresowy Mendelejewa zawiera posegregowane według właściwości wszystkie znane pierwiastki.
b) W grupach znajdują się pierwiastki o zbliżonych właściwościach fizycznych i chemicznych.
c) Pierwszą grupę stanowią metale lekkie - litowce.
d) Ostatnią grupą w układzie są chlorowce.