Testy dla gimnazjalistów

Test 6: Chemia w życiu codziennym

Imię i nazwisko
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
E-mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 1
Uczniowie A, B, C i D otrzymali zadanie zakwalifikowania poniższych substancji do odpowiednich grup.
     a) tlenek magnezu
     b) para wodna
     c) siarka
     d) magnez
     e) dwutlenek węgla
     f) tlen
     g) powietrze
     h) mosišdz
Dobrze wykonał zadanie uczeń:
   Pierwiastki Tlenki Metale Mieszaniny

a) c,d        a,b    c,d,h   g
b) c,f        a,b,h    d,h    b,g
c) c,h       a,b,d,e   h      g
d) c,d,f      a,b,e    d,h    g,h
 
 

Zadanie 2
Z poniżej zestawionych cech:
     a) dobre przewodnictwo elektryczne,
     b) połysk,
     c) srebrzysty kolor,
     d) kowalność, ciągliwość,
     e) wysoka twardość w warunkach normalnych
wybierz te, które są charakterystyczne dla wszystkich pierwiastków zaliczanych do metali.

a) a, b, c, d
b) a, b
c) wszystkie
d) tylko a
 
 

Zadanie 3
Al2O3, CO2, FeS, H2O, SO2, Cl2 - to wzory chemiczne opisujące budowę kilku cząsteczek. Zapisano je wg pewnych reguł - która z podanych niżej reguł jest fałszywa.
a) W związku chemicznym metalu z niemetalem na pierwszym miejscu wpisuje się metal.
b) W związku chemicznym niemetalu z niemetalem pierwszy występuje ten, który posiada niższą liczbę atomową (wcześniej występuje w układzie)
c) Jeżeli oba pierwiastki należą do tej samej grupy to pierwszy występuje także ten o wyższej liczbie atomowej.
d) Jeżeli w cząsteczce występuje kilka atomów tego samego pierwiastka to zapisuje się ten fakt za pomocą indeksu stechiometrycznego.
 
 

Zadanie 4
Które, wszystkie wymienione w odpowiedzi, pierwiastki występują na Ziemi w postaci wolnej:
a) miedź, złoto, cynk, krzem
b) tlen, azot, argon, chlor
c) tlen, złoto, siarka, fosfor
d) złoto, tlen, azot, siarka
 
 

Zadanie 5
Cztery najbardziej rozpowszechnione w skorupie ziemskiej pierwiastki to:
a) azot, tlen, krzem, węgiel
b) tlen, krzem, glin, żelazo
c) węgiel, krzem, wapień, tlen
d) krzem, żelazo, glin, wapień
 
 

Zadanie 6
W warunkach normalnych pierwiastki występują w stanie stałym, ciekłym i gazowym. Pierwiastki, które są cieczami w warunkach normalnych to:
a) rtęć, woda
b) brom, rtęć
c) woda, rtęć, jodyna
d) chlor, brom, rtęć
 
 

Zadanie 7
Tlen odgrywa niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Poniżej zebrano szereg procesów zachodzących w naszym otoczeniu:      a) fotosynteza
     b) utlenianie biologiczne, oddychanie,
     c) spalanie paliw,
     d) fermentacja alkoholowa,
     e) gnicie materiałów organicznych,
     f) korozja żelaza,
     g) burza, wyładowania elektryczne.
Podaj do zajścia których procesów obecność tlenu nie jest konieczna.

a) a, d, g
b) a, f, g
c) d, g
d) a, g
 
 

Zadanie 8
Do zjawisk potwierdzających budowę ziarnistą materii nie należy:
a) dyfuzja
b) kontrakcja
c) zmiana stanu skupienia
d) zmiana kształtu przedmiotu
 
 

Zadanie 9
Zgodnie z ............................................................... , cechą atomów jest ich niepodzielność w trakcie chemicznych przemian. Cząsteczki natomiast zbudowane są z atomów i mogą w trakcie reakcji rozpadać się na atomy lub łączyć w inne cząsteczki.
a) prawem Archimedesa
b) teorią Mendelejewa
c) teorią Daltona
d) prawem Pascala
 
 

Zadanie 10
Promienie atomów można wyrazić w pikometrach. Promień wodoru, najmniejszego z pierwiastków, wynosi ok. 30 pm i jest on blisko 9 razy mniejszy od promienia atomu największego pierwiastka - fransu. Promień atomu rtęci jest dokładnie średnią arytmetyczną tych promieni i wynosi:
a) 300 pm
b) 240 pm
c) 200 pm
d) 150 pm
 
 

Zadanie 11
Promień atomu helu ma 140 pm, atomu argonu 180 pm. Promień atomu argonu jest równy średniej arytmetycznej promieni atomów helu i radonu. Ile wynosi długość promienia atomu radonu?
a) 160 pm
b) 180 pm
c) 220 pm
d) 320 pm
 
 

Zadanie 12
W wyniku zmieszania równych objętości wody i gliceryny otrzymano mieszaninę o objętości .....................- w odniesieniu do sumy objętości składników. Zjawisko to nosi nazwę ...................... . Brakujące słowa to:
a) równej, mieszania
b) zwiększonej, pęcznienia
c) zwiększonej, pęcznienia
d) zmniejszonej, kontrakcji
 
 

Zadanie 13
Elektroliza wody jest przykładem reakcji:
a) rozkładu
b) wymiany
c) syntezy
d) rozpuszczania
 
 

Zadanie 14
W wyniku elektrolizy wody z dwóch cząsteczek wody powstają:
a) dwie cząsteczki tlenu i dwie cząsteczki wodoru
b) dwie cząsteczki tlenu i jedna cząsteczka wodoru
c) jedna cząsteczka tlenu i dwie cząsteczki wodoru
d) jedna cząsteczka tlenu i dwa atomy wodoru

Zadanie 15
Ogrzewając tlenek rtęci otrzymujemy rtęć i tlen - jest to reakcja ........................ .
W reakcji magnezu z wodą otrzymujemy tlenek magnezu i wodór - jest to reakcja ..................
Ogrzewając mieszaninę siarki i żelaza otrzymujemy siarczek żelaza - jest to reakcja ................. .
W reakcji tlenku miedzi z węglem otrzymujemy miedź i dwutlenek węgla. Jest to reakcja .............. .
Prawidłowo zebrano brakujące określenia w punkcie:

a) utlenienia, redukcji, połączenia, wymiany
b) rozkładu, wymiany, syntezy, redukcjii
c) redukcji, wymiany, wymiany, utlenienia
d) analizy, wymiany, syntezy, analizy
 
 

Zadanie 16
Atomy danego pierwiastka uczestnicząc w reakcjach chemicznych nie zmieniają swojej "osobowości" - atom żelaza zawsze będzie atomem żelaza. Niezależnie od tego czy będzie w stanie wolnym w tlenu czy w siarczku. Dlatego w schemacie reakcji po prawej stronie równania (po reakcji) musi być zawsze taka sama ilość atomów wszystkich pierwiastków jaka była po stronie lewej, czyli przed reakcją. Mówiąc krótko: w substratach i w produktach musi występować zawsze taka sama liczba atomów danego pierwiastka. Równanie chemiczne uwzględniające tę zasadę nazywamy równaniem ........................... .
a) zrównoważonym
b) zbilansowanym
c) pełnym
d) prawidłowym
 
 

Zadanie 17
Prawidłowo zestawiono symbole chemiczne z nazwami w odpowiedzi:
siarka tlen chlor żelazo miedź węgiel

a) S Tl Cl Fe Me C
b) Si O Ch Fe Cu We
c) Si Tl C F Md W
d) S O Cl Fe Cu C
 
 

Zadanie 18
Atomową jednostkę masy oznacza się symbolem u. Jest to masa w przybliżeniu równa masie jednego atomu wodoru. Masa jednego gramu jest równa:
a) 6020 * 1020 u
b) 602 * 1021 u
c) 6,02 * 1023 u
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
 
 

Zadanie 19
Masa cząsteczkowa jest masą cząsteczki wyrażoną w jednostkach masy atomowej. W którym szeregu dobrze wyznaczono masy cząsteczkowe (masy atomowe zostały zaokrąglone do liczb całkowitych, jedynie w przypadku chloru masę atomową przyjęto za 35,5 u?
Al2O3 Cl2 K2SO4 H2O C6H6 AuCl3 AgNO3

a) 75 70 175 18 72 232,5 170
b) 101 71 177 16 72 302 156
c) 102 70 176 18 78 303 154
d) 102 71 174 18 78 303,5 170
 
 

Zadanie 20
Jaka jest zawartość procentowa srebra w chlorku srebra?
a) 24,8 %
b) 64,6 %
c) 35,4 %
d) 75,2 %
 
 

Zadanie 21
Który związek zawiera procentowo najwięcej złota Au2O3, AuNO3, AuCl3 czy Au2(SO4)3?
a) Au2O3
b) AuNO3
c) AuCl3
d) Au2(SO4)3
 
 

Zadanie 22
Ile gramów czystego żelaza można maksymalnie otrzymać z 1 kg tlenku Fe2O3?
a) 349,8 g
b) 500,0 g
c) 699,6 g
d) 1000 g
 
 

Zadanie 23
Ile krzemu znajduje się w 1 tonie piasku (SiO2)?
a) 233,5 kg
b) 467,6 kg
c) 508,2 kg
d) 672,4 kg
 
 

Zadanie 24
Ile należy wziąć gramów tlenku srebra (I) żeby zawartość srebra wynosiła 100 g?
a) 142,6 g
b) 123,9 g
c) 114,8 g
d) 107,4 g
 
 

Zadanie 25
Jaką masę AgCl należy odważyć, jeżeli chcemy, żeby masa srebra zawartego w chlorku była taka sama jak masa srebra w 100 g Ag2O?
a) 231,8 g
b) 123,7 g
c) 0,093 kg
d) 0,093 kg